Zasady pisowni wyrazow z u

Zasady pisowni wyrazów z u


 U piszemy niemal zawsze na początku wyrazów, np.:

ucho, upał, ukryć, ubiór, ugryźć

Wyjątki: ówcześnie, ówdzie, ówczesny, ósmy, ósemka, ów


 U piszemy zawsze na końcu wyrazów, np.:

na dachu, pomału, w jabłku, na biurku, menu


 U piszemy w wielu zakończeniach rzeczowników i przymiotników, np.:

-un  opiekun, zwiastun
-unek  rysunek, pocałunek
-unia  mamunia, siostrunia 
-unio  mężunio, tatunio
-unka  opiekunka, Rumunka 

-uchna  matuchna, córuchna
-uchny  bieluchny, złociuchny 
-uch  leniuch, duch

-uszka  poduszka, kaczuszka
-uszko  serduszko, brzuszko
-uszek  maluszek, kożuszek
-usia  mamusia, kawusia
-us  kaktus, całus 
-uśki  miluśki, cichuśki
-uś  Kubuś, tatuś

-ulo  dziadulo, księżulo
-ulek  ojczulek, podkoszulek
-uleńka  matuleńka, damuleńka
-ulec  budulec, hamulec
-ula  matula, cebula
-ulka  babulka, brzydulka 

-utki  grubiutki, malutki
-uga  papuga, smuga
-ur  sznur, wilczur


 U piszemy w zakończeniach czasowników cząstki -uje (we wszystkich formach osobowych czasu teraźniejszego: -uję, -ujesz, -uje, -ujemy, -ujecie, -ują, i trybu rozkazującego: -uj), np.:

-uję:
-ujesz:
-uje:
-ujemy:
-ujecie:
-ują:
-uj:
buduję
maluję
zgaduję
kupuję
gotuję
budujesz
malujesz
zgadujesz
kpujesz
gotujesz
buduje
maluje
zgaduje
kupuje
gotuje
budujemy
malujemy
zgadujemy
kupujemy
gotujemy
budujecie
malujecie
zgadujecie
kupujecie
gotujecie
buduję
malują
zgadują
kupują
gotują
buduj
maluj
zgaduj
kupuj
gotuj

Wyjątek: stój

PAMIĘTAJ - UJE SIĘ NIE KRESKUJE !


 U piszemy w różnych odmianach czasowników typu: kuć, psuć, żuć, snuć, pruć, np.:

kują, kujemy
psuj, psuję
żuje, żujesz
snujcie, snuję
prujemy, prujesz


 U piszemy w większości wyrazów w naszym języku.